Brukerrådets hjemmeside for seniorer ved Holmen innbyggertorg

www.holmeneldre.com © 2008

Org.nr. 916668740

Brukerrådet for seniorer ved Holmen innbyggertorg

HOLMEN INNBYGGERTORG

Brukerrådet for Seniorer ved Holmen Innbyggertorg i Asker

etablert på årsmøte den 6. mars 2024.


  • Randi Brelin Furu - styremedlem
  • Lars Erik Furu - styremedlem
  • Eva Førde - sekretær
  • Jan Tønseth - leder, kasserer

Fra venstre:

Brukerrådets viktigste oppgaver er å være med å utvikle og sikre et godt tjenestetilbud til brukerne. Rådets medlemmer kan ta opp saker på eget initiativ eller etter anmodning /ønske fra brukerne. 


Valg av brukerråd og valgkomité skjer på brukerrådets allmøte innen utgangen av mars hvert år.


Brukerrådet velges av og blant seniorer for to år ad gangen. Medlemmene kan gjenvelges en gang. Maksimal funksjonstid er fire år. Halvparten av medlemmene er på valg hvert år. 


Brukerrådets oppgaver:


- formidle brukernes ønsker, behov, interesser og synspunkter for ledelsen
- delta ved planlegging og utforming av aktiviteter.

- planlegge og gjennomføre onsdags foredragsprogram, som skjer i brukerrådets regi ved en egen programkomité. Foredragene finansieres ved frivillige "krukke" innsamling på onsdager, fra inntekter fra fredagslotteriet annen hver uke ved Allsang, og ved støtte fra noen private organisasjoner.

- arbeide for å fange opp udekkede behov hos brukerne
- rekruttere frivillige til praktisk arbeid og til gruppeledere
- arrangere allmøter i samarbeid med ledelsen av innbyggertorget


Brukerrådet tar gjerne imot forslag og innspill. Forslag kan sendes til Jan Tønseth, leder: jtoenset@online.no.

Tlf. 908 39 840


Brukerrådmøte 24. september 2020 i bibliotekets gamle lokaler.


Holmen seniorsenter har et høyt aktivitetsnivå. I samspill med de  forskjellige aktivitetene i det nye Innbyggertorget, driver brukerrådet, som er valgt av våre brukere, virksomheten som tidligere.